Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klub Senior +

Klub Senior +

Brak opisu obrazka

Gmina Biała / Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej realizuje zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +”.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie placówki dziennego pobytu w formie Klubu Seniora w Białej ukierunkowanej na świadczenie różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych w Gminie Biała.

Adresatami utworzonego Klubu „Senior +” będą osoby z Gminy Biała powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, które borykają się z problemami wieku podeszłego, z brakiem akceptacji i poczuciem osamotnienia których uczestnictwo w zajęciach ma zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. Kwota otrzymanego dofinansowania to 144 840,00 zł.

Zadaniem Klubu Seniora jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu, przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, wspieranie rodzin starszych w opiece nad nimi. oraz podwyższenie standardu świadczonych usług na rzecz osób starszych.
Klub ,,Senior +’’ wprowadzi działania polityki senioralnej w gminie, ukierunkuje na ,,Seniora Aktywnego’’, przyczyni się do wykonania celów projektowych i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała na lata 2019 – 2028. Otrzymana dotacja pozwoliła na remont obiektu i jego dostosowanie do podwyższenia standardu realizacji zadania pomocy społecznej w gminie. Obiekt zyska meble i sprzęt pozwalający na rozwijanie zainteresowań seniorów, kultywowane tradycji i przekazywanie jej młodszym pokoleniom.

Wersja XML