Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

Brak opisu obrazka

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać online od dnia 1 lipca danego roku

a w formie papierowej od dnia 1 sierpnia danego roku

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego bez względu na dochód rodziny i nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie przysługuje raz w roku do ukończenia:

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry strat przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie przeznaczone jest dla uczniów szkół:

Świadczenie „ Dobry Start” nie przysługuje:

Wnioski przyjmowane są - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w wersji papierowej wnioski są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w tut. Ośrodku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia!

WNIOSKI ELEKTRONICZNE można składać za pośrednictwem:

  1. Platformy Informacyjno – Usługowej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia ( wymagane konto EPUAP wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;

  2. Banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną,

  3. Platformy Usług Elektronicznych- PUE ZUS- udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie „Dobry Start” wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji za wyjątkiem nienależnie pobranego świadczenia lub odmowy przyznania świadczenia.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznanym świadczeniu dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej- o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.


PDFWniosek SDS-1.pdf
PDFZałącznik do wniosku SDS-1Z.pdf
 

Wersja XML