Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W RAMACH POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIAŁA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Pomoc materialna przysługuje:

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514zł., natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 634zł.

2. Do wniosku należy dołączyć:


3. Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po

przedłożeniu faktur, rachunków i innych dowodów poniesienia kosztów.

4. Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

Wnioski należy składać w okresie 1.09-15.09. 2016r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2016w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej,  ul. Prudnicka 29.

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod  nr tel.774387140 oraz u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej.

Wersja XML