Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2017/2018

INFORMACJA
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W RAMACH POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE GMINY BIAŁA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Wnioski należy składać w okresie 1.09-15.09. 2017r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej,  ul. Prudnicka 29.

 

Pomoc materialna przysługuje:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.).
Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:


Do wniosku należy dołączyć:

Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu imiennych faktur, rachunków i innych dowodów poniesienia kosztów.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

Druki wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29.

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod  nr tel.774387140 oraz u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej.


DOCXWniosek o stypendium.docx


 

Wersja XML